Boligsalgsrapporter

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra de eldre tilstandsrapporter blir det i Boligsalgsrapporten lagt spesiell vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Det medfølger også en egenerklæring fra eier som har bebodd og kjenner eiendommen. Mens en takstforretning eller en tilstandsrapport kan være aktuelle i alle sammenhenger og når som helst, er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte. Kan leveres med verditakst og arealberegning.

Våtromstester

Vurdering av utførte arbeider på nye og gamle bad, kjøkken, toaletter, og vaskerom.

Alle rom som har en eller annen form for tilknytning til vann defineres som et våtrom. Dette inkluderer bad, wc, vaskerom, kjøkken etc.
Det er en kjensgjerning at det er nettopp disse rommene som er mest utsatt for skader, eller er opphav til skader, mange av disse skjulte skader som kanskje ikke oppdages og utbedres før de har blitt mye mer omfattende en hva de kunne ha blitt.

Ved å gjennomføre en våtromstest sjekkes alle våtrom og de arbeider som er blitt utført på disse grundig, slik at skader kan utelukkes, risikokonstruksjoner kan defineres og forslag til utbedringer etableres.
Leilighetstest

Leilighetestest er en rapport som omfatter alle rom i leiligheten. Her blir vinduer,dører,ildsted osv. kontrollert. Fellesarealer blir ikke kontrollert/vurdert.

Verditakst

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt bolig er m.m.
Ved refinansiering eller salg av bolig er en nøytral verdivurdering eier sin beste garanti for hva boligen er verd.

Skadetakst

Noen ganger blir man som huseier utsatt for skade på eiendommen. Ofte kan det også være mistanke om skjulte skader. Dette er en dramatisk situasjon for den som rammes. Som skadetakstmann er man den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer at skadens omfang blir kartlagt og det utarbeides beskrivelse av utbedringsarbeidet med kostnadsoverslag.

Trygt med lokaltakst.no

Vi kjenner lovverket og byggemetoder slik det er i dag og slik det var da bygningen ble oppført. Dette er viktig for beskrivelsen i rapporten ved eksempelvis tvistesaker i forbindelse med kjøp og salg, regressmuligheter etc.

Landbrukstakst

Verditaksering av landbrukseiendommer innebærer å fastsette markedsverdien innenfor konsesjonslovens begrensninger.

På eiendommer som har sentral beliggenhet, gis det muligheter til å øke verdien ved å ta hensyn til bostedsverdien. I usentrale strøk kan konsesjonsverdien bli høyere enn hva markedet er villig til å betale.

Takstmannen skal sette konsesjonsverdien og ikke ta hensyn til eventuelt familiesalg eller odelsoverdragelse. Bygningen verdsettes etter nedskrevet gjenanskaffelsesverdi dvs. en tar hensyn til bygningens anvendelse, kurans, alder, vedlikeholdsmangler og lignende.

Skog og jord verdsettes etter nettoavkastningen som kapitaliseres etter departementets rundskriv vedrørende kapitalrentefot.

Dersom eiendommen blir solgt til en annen som driver landbruk og kjøpet medfører en mer rasjonell drift av denne eiendommen, gis det mulighet til å øke skog/jordverdien.

Andre ressurs- eller leieinntekter som inngår i bruket verdsettes etter avkastningsverdi.

Uavhengig kontroll

Alle bygg, boliger, og fritidsboliger når fritidsboligen har mer enn én bruksenhet, er pålagt uavhengig kontroll fra 01. januar 2013.
Omfanget av uavhengig kontroll avhenger av hvilken tiltaksklasse tiltaket er plassert i. Uavhengig kontroll skal gjennomføres innenfor områder i tiltaket som har betydning for liv, helse og sikkerhet og der hvor byggefeil utgjør store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Plassering i tiltaksklasser avgjøres av kompleksitet, og konsekvenser. Et bygg kan ha ulike deler i ulike tiltaksklasser. Direktoratet for byggkvalitet har laget bestemmelser for når det er påkrevd med uavhengig kontroll, og omfanget av disse.

Inndeling og omfang av uavhengig kontroll:

Boliger i tiltaksklasse 1
(Eks: Eneboliger, 2-mannsboliger, leiligheter i to etasjer og Fritidsboliger med en eller flere bruksenheter).

  • Uavhengig kontroll av våtrom
  • Uavhengig kontroll av lufttetthet

 

Direktoratet for byggkvalitet

 

Våre kontrollører har sentral godkjenning for uavhengig kontroll

 


Bestill takstmann her

Våre tjenester:

logo Logo NTF ffv logo mesterlogo Ansvarsrett logo rgb liten
Logg inn