Landbrukstakst

Verditaksering av landbrukseiendommer innebærer å fastsette markedsverdien innenfor konsesjonslovens begrensninger.

På eiendommer som har sentral beliggenhet, gis det muligheter til å øke verdien ved å ta hensyn til bostedsverdien. I usentrale strøk kan konsesjonsverdien bli høyere enn hva markedet er villig til å betale.

Takstmannen skal sette konsesjonsverdien og ikke ta hensyn til eventuelt familiesalg eller odelsoverdragelse. Bygningen verdsettes etter nedskrevet gjenanskaffelsesverdi dvs. en tar hensyn til bygningens anvendelse, kurans, alder, vedlikeholdsmangler og lignende.

Skog og jord verdsettes etter nettoavkastningen som kapitaliseres etter departementets rundskriv vedrørende kapitalrentefot.

Dersom eiendommen blir solgt til en annen som driver landbruk og kjøpet medfører en mer rasjonell drift av denne eiendommen, gis det mulighet til å øke skog/jordverdien.

Andre ressurs- eller leieinntekter som inngår i bruket verdsettes etter avkastningsverdi.

skalholt landbrukstakst


Bestill takstmann her

Våre tjenester:

logo Logo NTF ffv logo mesterlogo Ansvarsrett logo rgb liten
Logg inn